شرکت زیست پردیس دانش تامین کننده انواع قرص و کیت های تست آب از کمپانی های
Hach - palintest - loviband - water i.d و تولیدات داخل می باشد

Previous
Next

قرص دی پی دی یا diethyl-p- phenylenediamine ماده اصلی تشکیل دهنده قرص دی پی دی می باشد و جهت اندازه گیری مقدارکلر آب استفاده میگردد . اگر ماده دی اتیل پی فنیلن دی آمین به مقدار 1گرم را در 10 سی سی آب با توجه به میزان کلری که در داخل آب وجود دارد فادر است طیف های رنگی متفاوتی از قرمز پررنگ تا کمرنگ را ایجاد نماید و چانچه مقدار کلر در آب بیشتر باشد طیف پررنگتری ایجاد می شود ..

قرص DPD1 : جهت اندازه گیری کلر آزاد یا کلر ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرد .

قرص DPD3 : بعد از اندازه گیری میزان کلر آزاد این قرص به آب مورد آزمایش اضافه شده و با آن مقدار کلر کل را سنجش می کند

قرص pH : اندازه گیری میزان اسیدی یا فلیای بودن آب

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 4.9]