لاوی باند

قرص دی پی دی lovibond

انواع قرص DPD :

قرص DPD1 : این قرص مقدار کلر آزاد را که کلرین موجود در استخر است برای از بین بردن باکتری ها اندازه گیری می کند.

قرص DPD2 : این قرص برای اندازه گیری مونوکلرآمین استفاده می شود. DPD 2 یک روش ضد عفونی کننده کمتر مورد استفاده قرار میگیرد

قرص DPD3 : این قرص مقدار کلر ترکیبی را اندازه گیری می کند ،این قرص باید به قرص dpd1 اضافه شود

قرص DPD4 : این فقط برای اندازه گیری کلر کل استفاده می شود.

phenol Red - DPD NO1 - NO3 - NO4

DPD4

Part Number:511222BT

بسته 500عددی

DPD3

Part Number:511292BT

بسته 500 عددی

DPD1

Part Number:511052BT

بسته 500 عددی

pH

Part Number:511752BT

بسته 500 عددی

Chlorine HR-pH

Part Number:151601

Measuring Range

Chlorine: 0.5 - 6.0 mg/l Cl2

pH: 6.8 - 8.2 pH

Chlorine LR-pH

Part Number:151600

Measuring Range

Chlorine: 0.1 - 3.0 mg/l Cl2

pH: 6.8 - 8.2 pH

Chlorine LR-pH

Part Number:151610

Measuring Range

Chlorine: 0.1 - 3.0 mg/l Cl2

pH: 6.8 - 8.2 pH

Copper LR/HR-pH

Part Number:155190

Measuring Range

Copper: 0.1 - 1 mg/l Cu

Copper: 0.5 - 5.0 mg/l Cu

pH: 6.8 - 8.2 pH

Active oxygen-pH

Part Number:151605

Measuring Range

Active-oxygen:0 - 10 mg/l O2

pH: 6.8 - 8.2 pH

Bromine-pH

Part Number:151604

Measuring Range

Bromine: 1.0 - 8.0 mg/l Br2

pH: 6.8 - 8.2 pH

Multipooltester 5 *1

Part Number:151900

Measuring Range

Alkalinity-m: 20 - 800 mg/l CaCO3

Calcium hardness:20 - 800 mg/l

Chlorine: 0.1 - 3.0 mg/l Cl2

Cyanuric acid:20 - 200 mg/l CyA

pH: 6.8 - 8.2 pH

Biguanide-PHMB/ H2O2/pH

Part Number:156100

Measuring Range

peroxide: 5 - 50 mg/l H2O2

pH: 6.8 - 8.2 pH

PHMB: 10 - 100 mg/l PHMB

Copper-pH-oxygen

Part Number:155235

Measuring Range

Active-oxygen: 0 - 10 mg/l O2

Copper: 0.1 - 1 mg/l Cu

pH: 6.8 - 8.2 pH

Phosphate Test Kit

Part Number:157800

Measuring Range

Phosphate: 0 - 1000 ppb

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]